دوست داشتن

وقتی می گوید


دوستت دارم !


زل زل در چشمهایش نگاه نکن


بی هیچ حرفی


بی هیچ عکس العملی !


تنها با گفتنِ من هم دوستت دارم


این لحظه را تمامش نکن!!


...


جیغ بزن ...


محکم در آغوشش بگیر


بوسه بارانش کن


بگذار آنقدر از گفتنِ این کلمات


به شوق بیاید


که اگر فردا باز هم خواست بگوید


جورِ دیگر بگوید


دستت را بگیرد


ببرد تمامِ دوست داشتن را نشانت دهد.. ♥

Photo

 

/ 0 نظر / 24 بازدید