آی آدمها...

آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد می سپارد جان
یک نفر دارد که دایم دست و پای میزند
روی این دریای تند و تیره و سنگین
که می دانید
آن زمان که مست هستید
از خیال دست یازیدن به دشمن
آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

که گرفتید دست ناتوانی را  ...!

/ 0 نظر / 10 بازدید