...

دلتنگم . . .

دلتنگ روزهای کودکی

دلتنگ بی دغدغه بودن

دلتنگ روزهایی که اندیشه ی  هیچ فکری

ذهن زلال را نمی آشفت

و غم نامه ی هیچ رنجی

بر صفحه ی تاریخ دلم جای نداشت

. . .

اما گریزی نیست

باید ماند و خواست , بهترین ها را

باید زندگی کرد

زنده بودن کافی نیست!
      
/ 1 نظر / 8 بازدید
حسین

معصومانه ترین دوران زندگی انسان دوران کودکی است خیلی وقتا آدما دلشون برای کودکیشون تنگ میشه[خجالت]