خدایا

خدایا...

خواستـــی کـــه باشـــم !

در ایــن بودنهـــای ناپیـــدا

در ایــن نــاپیـــداهای تلــخ

هستـــم !

خداوندا....!

خستــه ام !

خستــه تــر از بهانــه هــای همیشـــگی

چشمانـــم بــرای اشکـــ هــای دوبــاره تکــراری شده انــد

دستــان ملتمســـم را پذیـــرا بــاش

کــه جـــز بــر آسمــان امیــدی نیستـــ

الهـــی .. !

تــو نباشـــی

تنهـایـــــم !
‏Photo: خدایا... خواستـــی کـــه باشـــم ! در ایــن بودنهـــای ناپیـــدا در ایــن نــاپیـــداهای تلــخ هستـــم ! خداوندا....! خستــه ام ! خستــه تــر از بهانــه هــای همیشـــگی چشمانـــم بــرای اشکـــ هــای دوبــاره تکــراری شده انــد دستــان ملتمســـم را پذیـــرا بــاش کــه جـــز بــر آسمــان امیــدی نیستـــ الهـــی .. ! تــو نباشـــی تنهـایـــــم !‏
/ 0 نظر / 18 بازدید