اعتراض

ب
           
         
من به این مهر سکوت 
      
               من به این تاریکی
     
                                من به ما             
                         
                                       من به فرسودگی ذهن خودم
        
                                                                معترضم     
که چرا شوق آغازمرا
    
                    و منی چون من را ز خودم دزدیدند؟!
               
                                                    به کجا بر گردم ؟
          
/ 0 نظر / 20 بازدید