دل من

d
    
  
دل من تنها بود
دل من هرزه نبود
دل من عادت داشت
که بماند یک جا
به کجا؟
معلوم است
به در خانه ی تو
دل من عادت داشت
که بماند آن جا
پشت یک پرده تور
که تو هر روز آن را
به کناری بزنی
دل من ساکن دیوار و دری
که تو هر روز از آن می گذری
دل من ساکن دستان تو بود
دل من گوشه یک باغچه بود
که تو هر روز به آن می نگری
دل من را دیدی؟
ساکن کفش تو بود...
یادت هست؟
    

/ 2 نظر / 5 بازدید
هاشمی

شعر قشنگی بود .مال خودته؟ سرعت اپدیتت خیلی زیاده آدم نمیرسه کامنت بزاره. [چشمک] خیلی برام جالب بدونم چه را یه سر به بلاگ من نمی زنی .ظاهرا از من سرت شلوغتره [چشمک].