تو

صدا کن مرا

       صدای تو خوب است

     صدای تو سبزینه ان گیاه عجیبی است

      که در انتهای صمیمیت حزن میروید

     در ابعاد این عصر خاموش

      من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها ترم

       بیا تا برایت بگویم چه اندازهتنها یی من بزرگ است

      وتنهایی من شبیخون حجم ترا پیش بینی نمی کرد

 

                         وخاصیتعشق این است !

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید